Portfolio

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van de bestelling, verklaart de gebruiker zich akkoord met de algemene voorwaarden van Fleur de Coeur. Huidige algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de overeenkomst tussen Fleur de Coeur en de gebruiker.

 

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website www.fleurdecoeur.bebevat teksten en fotomateriaal, die auteursrechtelijk zijn beschermd. Deze zijn eigendom van Fleur de Coeur. Het is de gebruiker niet toegestaan deze informatie te kopiëren of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

ARTIKEL 3: MODALITEITEN VAN DE BESTELLING EN LEVERING

De gebruiker die een bestelling bij Fleur de Coeur wenst te plaatsen, maakt hiertoe gebruik van het online bestelformulier of kan de bestelling telefonisch (0474.345.246) of per e-mail (info@fleurdecoeur.be) doorgeven.

Door het plaatsen van de bestelling verklaart de gebruiker zich akkoord met de algemene voorwaarden, de privacy policy en cookie policy van Fleur de Coeur.

De gebruiker kan bij Fleur de Coeur terecht voor bloemen, dit standaard telkens op vrijdag, zaterdag en zondag.

Kiest de gebruiker voor bloemen op vrijdag, dan dient de gebruiker de bestelling ten laatste op dinsdag, uiterlijk om 17.00 u, te plaatsen. Kiest de gebruiker voor bloemen op zaterdag of zondag, dan dient de gebruiker de bestelling ten laatste op donderdag om 17.00 u te plaatsen. Bestellingen die na de opgegeven tijdstippen worden geplaatst, zullen mogelijks niet meer tijdig door Fleur de Coeur kunnen verwerkt worden.

Bloemenabonnementen en cadeaubonnen kunnen door de gebruiker steeds besteld worden, los van de vaste werkdagen (vrijdag, zaterdag, zondag) van Fleur de Coeur. Levering of afhaling van de bloemenabonnementen of cadeaubonnen kan gebeuren op vrijdag, zaterdag, zondag.

Voor gepersonaliseerde bloemdecoraties en aankleding van feesten, gebeurt het tijdstip van bestelling, uitvoering van de prestaties, levering of afhaling steeds na voorafgaande afspraak met Fleur de Coeur. In dergelijk geval kan, na onderling akkoord, steeds worden afgeweken van de vaste werkdagen (vrijdag, zaterdag, zondag) van Fleur de Coeur.

Bij het plaatsen van de bestelling geeft de gebruiker aan of deze de bestelling zelf komt ophalen (te 9940 Kluizen (Evergem), Kluizendorpstraat 5), dan wel of deze wenst dat de bestelling op het door hem opgegeven adres wordt geleverd. Kiest de gebruiker voor de optie levering, dan is hiervoor een bijkomende leveringskost van 5 EUR verschuldigd. Fleur de Coeur levert standaard slechts binnen een straal van 15 kilometer. Is het leveringsadres hierbuiten gesitueerd, dan kan een levering door Fleur de Coeur gebeuren, na voorafgaande afstemming van de leveringskost met Fleur de Coeur.

Levering of afhaling van de geplaatste bestelling, zal gebeuren op het door de gebruiker gekozen tijdstip en adres, dat bij het doorgeven van de bestelling wordt opgegeven.

Voor bepaalde bestellingen kan door Fleur de Coeur een voorschot op het effectief verschuldigde bedrag gevraagd worden, rekening houdend met de omvang van de bestelling.

 

ARTIKEL 4: ANNULATIE VAN DE BESTELLING

Gelet op de snel bederfbare aard van het product, kunnen bestellingen na plaatsing niet meer kosteloos worden geannuleerd. Ingeval van annulatie, is de gebruiker het bedrag van de geplaatste bestelling verschuldigd aan Fleur de Coeur, ten titel van schadevergoeding.

Niet-afhaling van de bestelling door de gebruiker op het opgegeven tijdstip, staat gelijk aan een annulatie van de bestelling. Ten titel van schadevergoeding, is de gebruiker het bedrag van de geplaatste bestelling verschuldigd aan Fleur de Coeur.

Ingeval de gebruiker heeft gekozen voor de optie levering, maar de gebruiker de bestelling op het opgegeven tijdstip niet in ontvangst neemt of kan nemen, zal Fleur de Coeur de bestelling, indien de (weers)omstandigheden dit toelaten, achterlaten op het leveringsadres. Fleur de Coeur kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die hierdoor aan de bestelling zou zijn veroorzaakt, dan wel voor diefstal of verlies. Laten de (weers)omstandigheden het niet toe om de bestelling op het leveringsadres achter te laten, dan zal deze door Fleur de Coeur gedurende een periode van 24 uur worden bewaard. De gebruiker kan tijdens deze 24 uur alsnog bij Fleur de Coeur terecht om de bestelling af te halen. Evenwel zal de gebruiker de bijkomende leveringskost van 5 euro sowieso dienen te vergoeden aan Fleur de Coeur.

 

ARTIKEL 5: BETALING VAN DE BESTELLING

Bij het plaatsen van de bestelling geeft de gebruiker aan op welke wijze het verschuldigde bedrag zal worden voldaan, zijnde door “overschrijving vooraf”, “cash bij afhaling of levering” of “door gebruik van de bancontact app”.

Indien de gebruiker kiest voor de optie “overschrijving vooraf”, zal de bestelling pas kunnen worden verwerkt indien Fleur de Coeur de betaling heeft ontvangen.

De door Fleur de Coeur uitgeschreven facturen zijn steeds betaalbaar binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur door de gebruiker.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan de wettelijke intrestvoet, dan wel aan de intrestvoet bepaald door de Wet op de Bestrijding van de Betalingsachterstand. Bij een eerste aanmaning is een administratiekost van € 12,50 verschuldigd. Bij een tweede en laatste aanmaning wordt een administratiekost van € 40 aangerekend. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10%, vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Bij gebrek aan vrijwillige betaling van het factuurbedrag, zal Fleur de Coeur de nodige gerechtelijke stappen ondernemen ter invordering van de verschuldigde bedragen.

Klachten in verband met facturatie dienen steeds schriftelijk, met vermelding van het factuurnummer, binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur, aan Fleur de Coeur te worden overgemaakt.

 

ARTIKEL 6: BETWISTINGEN

Betwistingen omtrent overeenkomsten tussen de gebruiker en Fleur de Coeur vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht te Zelzate of de rechtbanken te Gent.

Privacybeleid

PRIVACY POLICY


ARTIKEL 1: WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Fleur de Coeur, met vestigingseenheid te 9940 Kluizen (Evergem), Kluizendorpstraat 5, met ondernemingsnummer BE0839.817.585, en als contactpersoon Céline Van den Berghe (info@fleurdecoeur.be).

Fleur de Coeur respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Fleur de Coeur leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


ARTIKEL 2: WELKE GEGEVENS?

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het bestelformulier.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en/of gsm-nummer in te vullen.

Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
Telefoon- en/of gsmnummer: indien er extra informatie of vragen zijn i.v.m. de levering kunnen we u zo snel contacteren;
E-mailadres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te geven;
Uw adres: om de levering te kunnen volbrengen;
De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de Cookie-policy.


ARTIKEL 3: WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een partner, om de levering van de bestelling te volbrengen.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die Fleur de Coeur bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals de webshop, het online ICT-platform, de betalingsverwerking.

De persoonsgegevens worden door Fleur de Coeur bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Fleur de Coeur en de gebruiker.


ARTIKEL 4: VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Fleur de Coeur heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Fleur de Coeur aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Fleur de Coeur van uw persoonsgegevens kan maken.


Artikel 5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Fleur de Coeur. Daarnaast heeft u steeds het recht om Fleur de Coeur te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


Artikel 5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


Artikel 5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens, die door u verstrekt zijn aan Fleur de Coeur, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


Artikel 5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


Artikel 5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Fleur de Coeur daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@fleurdecoeur.be of per post naar 9940 Kluizen, Kluizendorpstraat 5, mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


Artikel 5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Fleur de Coeur evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


Artikel 5.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


ARTIKEL 6: HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Fleur de Coeur is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen en het gebruik van cookies op die websites.


ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.